برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

آشنایی با بخش های کتابخانه

 

بخش مدیریت

 • نظارت برحفظ مجموعه ی منابع کتابخانه.
 • پیگیری و به کارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری های پیشرفته اطلاعاتی .
 • انعکاس کمبودها و نیازهای کتابخانه به معاونت و مرتفع ساختن نسبی آنان با توجه به شرایط و بودجه دانشکده.
 • نیازسنجی و نظرسنجی مراجعه کنندگان کتابخانه در خصوص منابع علمی جدید.
 • نظارت بر انجام امور و خدمات مرتبط با کتابخانه.
 • سفارش خرید منابع به منظور گسترش و روزآمد سازی مجموعه.
 • انجام مکاتبات مرتبط با امور کتابخانه.
 • نظارت بر اجرای قوانین و مقررات موجود در خصوص خدمات کتابخانه.
 • نظارت بر حفظ و نگهداری اموال و نقل و انتقال قانونی آنها.
 • شرکت در جلسات مرتبط با امور کتابخانه در داخل دانشکده و یا خارج از آن.
 • برآورد بودجه مورد نیاز جهت تامین منابع درخواستی مراجعان و پیگیری جهت دریافت بودجه.
 • تهیه گزارش های موردنیاز در خصوص وظایف محوله.
 • حفظ و استفاده بهینه از وسایل، تجهیزات و تسهیلات تحت اختیار از سوی دانشکده.
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق.

بخش خدمات فنی

 • جمع آوری فهرست منابع مورد نیاز کاربران.
 • انجام امور مرتبط با بخش خدمات فنی کتابخانه.
 • پایش به روز رسانی بانک عناوین پژوهشی برای پژوهش های آتی ارائه شده در پایان نامه های دانشکده.
 • برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط برای ارتقاء سطح علمی کارکنان و شرکت در آن ها در صورت نیاز.

بخش مرجع و میز امانت

 • پاسخگویی به دانشجویان و مراجعه کنندگان در میز امانت و راهنمایی آنها جهت جستجوی منابع موردنیاز متقاضی.
 • انجام امور مرتبط با بخش مرجع و امانت.
 • بازیابی و بایگانی کتاب های درخواستی مراجعه کنندگان.
 • تهیه گزارش های موردنیاز در خصوص وظایف محوله.
 • حفظ و استفاده بهینه از وسایل، تجهیزات و تسهیلات تحت اختیار از سوی دانشکده.

بخش پایان نامه ها

 • پاسخگویی به دانشجویان و مراجعه کنندگان در بخش پایان نامه و نشریات و راهنمائی آنها جهت جستجوی منابع مورد نیاز.
 • انجام امور مرتبط با پایان نامه و نشریات و درخواست متقاضیان در این خصوص.
 • کمک در انجام کارهای خاص کتابخانه مثل شلف خوانی- آماده سازی و .....
 • ارسال تاییدیه صفحه عنوان، تصویب نامه، تعهدنامه اجتناب از سرقت ادبی و واگذاری حقوق معنوی پایان نامه/ رساله به اساتید مشاور و راهنما.
 • ایجاد و به روز رسانی بانک عناوین پژوهشی برای پژوهش های آتی ارائه شده در پایان نامه های دانشکده.
 • ویرایش فنی متن پایان نامه با توجه به آیین نامه نگارش پایان نامه و تاییدیه نهایی جهت انجتام امور مربوط به صحافی و ...
 • تهیه گزارش های موردنیاز در خصوص وظایف محوله.

بخش سایت کتابخانه

بروزرسانی اخبار، محتوا و اطلاعات موجود در کتابخانه دانشکده به طور مستمر

 

تنظیمات قالب