برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شرح وظایف:

 

1.      تعامل فعال با مدیران گروه‌های آموزشی جهت دریافت لیست کتب و منابع دیجیتال مورد نیاز

2.      پیگیری فرآیندهای خرید کتب و منابع دیجیتال مورد نیاز از طریق تعامل فعال با مراجع ذیربط

3.      سازماندهی کتب، پایان نامه ها و منابع موجود در کتابخانه

4.      به روز نگهداری بخش کتابخانه در سایت دانشکده

5.      برگزاری دوره های آموزشی بهره گیری از منابع کتابخانه برای دانشجویان وهمکاران دانشکده

6.      انجام سایر امورات محوله از سوی مقام مافوق

تنظیمات قالب