برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: زهرا قراجه داغی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

پست: مسئول کتابخانه دانشکده بهداشت

تلفن: 2752310-0443

پست الکترونیک : gharajedaghi.z@umsu.ac.ir

تنظیمات قالب